Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní informace

 

Spolek České sportovní lezení z.s., se sídlem Oldřichova 264/11, Praha 2, IČ: 05663148,  jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků svých webových stránek a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu na e-shopu.

 

Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u provozovatele e-shopuči nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u provozovatele e-shopuči nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u provozovatele e-shopu.

 

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“) a souvisejícími právnímipředpisy.

 

Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete zde.

 

 

Souhlas uživatele

 

·         Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání reklam“,v rámci procesu objednávky či registrace, uděluje provozovateli e-shopu souhlasse zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základěsouhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává provozovatel e-shopu následující osobní údaje uživatelů: e-mailová adresa, jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla a doručovací adresa. Udělení souhlasudle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

 

Uživatel udělením výše uvedených souhlasů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely personalizace e-shopu, cílené reklamy, přizpůsobení a zasílání reklamních sdělení uživatelům a dalším marketingovým účelům provozovatele e-shopu.V souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje (zejména cookies) předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

 

 

Práva uživatelů

 

Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno, případně kliknutím na odkaz v každém e-mailu, ve kterém provozovatel e-shopu zasílá uživateli reklamu na základě uživatelem uděleného souhlasu. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně na níže uvedených kontaktech.

 

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uživatel právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen zezákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

 

Provozovatel e-shopusi dovoluje informovat uživatele, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být předávány dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří jménem správce zpracovávají osobní údaje uživatelů (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.).Provozovatel e-shopusdělí uživateli na požádání totožnost příjemců, jimž byly osobní údaje předány.

 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. +420602255638 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@ceskelezeni.cz.

 

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na provozovatele e-shopuna tel. č. +420606642427 nebo e-mailové adrese toronutrition@email.cza případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jiří Žák
předseda

Partneři projektů

Copyright © 2020 České Sportovní Lezení. by Media Heroes s.r.o.